Algemene voorwaarden

 

Definities

1. Laura’s HI Design: Laura’s HI Design, gevestigd te Grootebroek onder KvK nr. 81599269.

2. Klant: degene met wie Laura’s HI Design een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Laura’s HI Design en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,] overeenkomsten en

     leveringen van diensten of producten door of namens Laura’s HI Design.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden 

     uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Laura’s HI Design zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders   vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat 

     vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Laura’s HI Design zich het recht voor de offerte of het

     aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan

     ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Laura’s HI Design slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) 

     heeft bevestigd.

 

Prijzen

1. Alle prijzen die Laura’s HI Design hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

     administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders

     overeengekomen.

2. Alle prijzen die Laura’s HI Design hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan 

     Laura’s HI Design te allen tijde wijzigen.

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Laura’s HI Design vastgesteld op grond van de werkelijk bestede 

     uren.

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Laura’s HI Design, geldend voor de periode waarin hij de 

     werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien partijen voor een dienstverlening door Laura’s HI Design een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een 

     richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn   

     overeengekomen.

6. Laura’s HI Design is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Laura’s HI Design de klant tijdig te laten weten waarom een 

     hogere prijs gerechtvaardigd is.

8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten 

     vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9. Laura’s HI Design heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Laura’s HI Design prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Laura’s HI Design op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de 

        prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

1. Laura’s HI Design mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag

     verlangen.

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen 

     bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, 

     zonder dat Laura’s HI Design de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4. Laura’s HI Design behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een 

     zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Laura’s HI Design gerechtigd de wettelijke rente van 2% per

     maand voor niethandelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen

     vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding 

     verschuldigd aan Laura’s HI Design.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Laura’s HI Design zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn 

     betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van 

     Laura’s HI Design op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Laura’s HI Design, dan is hij nog steeds 

     verplicht de afgesproken prijs aan Laura’s HI Design te betalen.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst

voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Laura’s HI Design te verrekenen met een

vordering op Laura’s HI Design. 

 

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

     ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende

     overeenkomst zaken van Laura’s HI Design die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Laura’s HI Design de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Laura’s HI Design enkel een

inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1. Laura’s HI Design voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

     uit.

2. Laura’s HI Design heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel 

     afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Laura’s HI Design tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de 

     overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Laura’s HI Design tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, 

     komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant

 

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering  van de overeenkomst tijdig en

     in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Laura’s HI Design.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en 

     bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Laura’s HI Design de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Laura’s HI Design redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of 

     bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit 

     voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Intellectueel eigendom

1. Laura’s HI Design behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-

     en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,

     afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

     Laura’s HI Design (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom

     overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete is de andere

     partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding 

     voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er 

     geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van 

     Laura’s HI Design waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Laura’s HI Design tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Laura’s HI Design geleverde

producten en/of diensten. 

 

Klachten

1. De klant dient een door Laura’s HI Design geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele

     tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht 

     verwachten, dan dient de klant Laura’s HI Design daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na 

     constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Laura’s HI Design uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de 

     hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Laura’s HI Design in staat is 

     hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Laura’s HI Design 

     gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. gehouden kan worden om 

     andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling 

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Laura’s HI Design.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Laura’s HI Design ook 

     daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Laura’s HI Design een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige

bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Laura’s HI Design verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Laura’s HI Design

1. Laura’s HI Design is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt

     door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Laura’s HI Design aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit 

     uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Laura’s HI Design is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, 

     gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Laura’s HI Design aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

     (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een 

     verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag 

     waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn  slechts indicatief en 

     gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de 

     overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Laura’s HI Design vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de

aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk

Wetboek.

 

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Laura’s HI Design toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van

     zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Laura’s HI Design niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas 

     plaatsvinden nadat Laura’s HI Design in verzuim is.

3. Laura’s HI Design heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de 

     overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Laura’s HI Design kennis heeft genomen van 

     omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen 

     nakomen.

 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Laura’s HI Design in de nakoming

     van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Laura’s HI Design kan worden toegerekend in een van de wil van

     Laura’s HI Design onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of

     gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Laura’s HI Design kan

     worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, 

     opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; 

     onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, 

     overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Laura’s HI Design 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan 

     nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Laura’s HI Design er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de 

     overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Laura’s HI Design is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van 

     de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te

vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1. Laura’s HI Design is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Laura’s HI Design zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

     voorafgaande schriftelijke instemming van Laura’s HI Design.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, 

     tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige

     bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt 

     van wat Laura’s HI Design bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Laura’s HI Design is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is

     exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 03 januari 2022.

Shopping Cart